Registrácia do SAF databázy English Slovak

Odoslaním online formulára sa prihlasujem za člena občianskeho združenia Slovenská asociácia Frisbee (ďalej len „SAF“) a zároveň sa zaväzujem konať v súlade s jeho platnými stanovami (http://www.szf.sk/stanovy). Členom SAF sa stávam až po uhradení členského poplatku na aktuálne členské obdobie. (verzia 4.0 Jan.2018)
  1. V tvare "1234561234" bez lomítka. Ak nemáš pridelené rodné číslo, zadaj svoj dátum narodenia v tvare "RRMMDD0000", v prípade ženského pohlavia pridajte 50 do čísla mesiaca (MM).

  2. V prípade obce mimo Slovenska zvoľte "Zahraničie"

  3. V prípade okresu mimo Slovenska zvoľte "Zahraničie"

  4. V prípade zvolenia klubu bude kapitán notifikovaný

  5. V prípade zvolenia klubu bude kapitán notifikovaný

  6. Zároveň týmto udeľujem súhlas so spracúvaním (elektronicky aj písomne) mojich osobných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, elektronický kontakt) poskytnutých Slovenskej asociácii Frisbee, Eisnerova 6131/13, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, podľa zákona č. 122/2013 Z.zZ. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pre potrebu evidencie a činnosti SAF, a to aj po ukončení členstva. Ďalej súhlasím, že SAF je oprávnená poskytovať uvedené osobné údaje do evidencie v informačnom systéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento súhlas môže byt odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov v SAF.

Prihlásiť sa
Zabudli ste heslo?